Informacje

Ogólne Warunki Umów (OWU)

 

Podane poniżej warunki dostaw i płatności uzupełniają obowiązujące przepisy prawne i stanowią podstawę umów o dostawy i świadczenie usług zawieranych przez firmę BEPA-Torfabrik. Odmienne postanowienia Zamawiającego są wiążące tylko, jeżeli zostaną wyraźnie przyjęte przez firmę BEPA-Torfabrik na piśmie.

1. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy o dostawy i usługi wymaga pisemnego potwierdzenia zlecenia przez firmę BEPA-Torfabrik.

2. Ceny

(1) Oferty firmy BEPA-Torfabrik obowiązują przez okres trzech miesięcy od daty oferty.
(2) Ceny stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu zlecenia przez firmę BEPA-Torfabrik z zastrzeżeniem, że dane zlecenia, na których opiera się potwierdzenie zlecenia nie zostały zmienione. Ceny firmy BEPA-Torfabrik zawierają koszty transportu w EURO oraz podatek VAT w stawce obowiązującej w momencie dostawy.
(3) Cena nie zawiera kosztów opakowania, porto, ubezpieczenia i innych kosztów wysyłki, które rozlicza się oddzielnie.
(4) Kosztami zmian danych zlecenia podjętych po potwierdzeniu zamówienia na życzenie Zamawiającego obciąża się Zamawiającego.
(5) Kosztami rysunków konstrukcyjnych, narzędzi, wzorów i tym podobnych prac wstępnych, podejmowanych na życzenie Zamawiającego, również obciąża się Zamawiającego, jeżeli zlecenie nie zostanie udzielone. W tym względzie warunki te obowiązują już przed udzieleniem zlecenia.

3. Zamawiane ilości, termin dostawy

(1) Ustalony termin dostawy należy uważać za przybliżony, nie odpowiadamy za niedotrzymanie określonych terminów dostaw.
(2) Możliwość wykonania dostawy zależy od uregulowanych stosunków pracy i działania zakładu. W przypadku opóźnienia dostawy, można wystąpić o anulowanie po odpowiednim terminie dodatkowym, jednak nie można żądać odszkodowania.
(3) Wady materiałowe i błędy w rozliczeniach, strajki, lokauty, także w zakładach osób trzecich, oraz siła wyższa zwalniają z obowiązku realizacji dostawy.

(4)Okres dostawy rozpoczyna bieg w momencie dokonania płatności z góry, w dniu po zleceniu płatności w instytucji finansowej wykonującej przelew, a w przypadku innych rodzajów płatności – w dniu następującym po zawarciu umowy, a kończy się z upływem ostatniego dnia okresu. Jeżeli ostatni dzień okresu przypada w sobotę, niedzielę lub dzień, który w miejscu dostawy jest uznanym świętem państwowym, to okres upływa w następnym dniu roboczym.

4. Rękojmia

(1) W przypadku nowo wyprodukowanego sprzętu sportowego firmy BEPA-Torfabrik, okres rękojmi wynosi dwa lata. Jeżeli Zamawiający jest przedsiębiorcą, osobą prawną na gruncie prawa publicznego lub stanowi wyodrębniony majątek publiczno-prawny, to okres rękojmi trwa jeden rok.
(2) Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić towar niezwłocznie po jego dostarczeniu pod kątem ewentualnych wad. Wady widoczne należy zgłosić firmie BEPA-Torfabrik na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego tygodnia od odbioru towaru. Jeżeli widoczne wady nie zostaną zgłoszone w terminie lub w przepisany sposób, to prawo do świadczenia z tytułu rękojmi zostaje utracone.
(3) Inne wady należy zgłosić firmie BEPA-Torfabrik w ciągu jednego tygodnia od ich stwierdzenia.
(4) W zakresie stwierdzeń reklamowych lub wad w instrukcji obsługi, firma BEPA-Torfabrik odpowiada tylko wobec Zamawiających, którzy są konsumentami.
(5) Niewielkie wady, które nie obniżają znacznie wartości ani przydatności czy użyteczności sprzętu sportowego, nie są objęte rękojmią.
(6) Firma BEPA-Torfabrik ma prawo podjąć działania naprawcze według własnego uznania. Oznacza to, że decyduje ona o usunięciu wady lub nowej dostawie. Jeżeli działania naprawcze nie powiodą się, firma BEPA-Torfabrik ma prawo powtórnie podjąć działania naprawcze. Także w przypadku powtórnych działań naprawczych firma BEPA-Torfabrik wybiera między nową dostawą a usunięciem wad.
(7) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie dopiero po kolejnych nieudanych działaniach naprawczych. Roszczenie o odszkodowanie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy firma BEPA-Torfabrik dopuściła się rażącego zaniedbania lub działała umyślnie. Roszczenie o odszkodowanie jest w każdym przypadku ograniczone do negatywnego interesu. Odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w wyniku wad jest wykluczone, jeżeli nie wynikają one z działania umyślnego.
(8) W przypadku produkcji pojedynczych sztuk, na zamówienie lub w połączeniu z artykułami innych firm, zasadniczo nie udzielamy rękojmi, jeżeli nie ustalono inaczej na piśmie.
(9) W odniesieniu do umów między usługodawcą a klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. W przypadku zamówień konsumentów z zagranicy, obowiązują i są odpowiednio stosowane przepisy konieczne lub ochrona wynikająca z orzecznictwa danego kraju pobytu.

5. Naruszenie obowiązków

(1) Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków firmy BEPA-Torfabrik ogranicza się do lekkomyślnych lub umyślnych naruszeń obowiązków.
(2) Firma BEPA-Torfabrik nie odpowiada zasadniczo za naruszenia obowiązków, wynikające z świadczenia usług pracy zgodnie ze sprawdzonymi przez Zamawiającego rysunkami, matrycami lub wzorami, które zostały zatwierdzone przez Zamawiającego jako dokumentacja technologiczna. Firma BEPA-Torfabrik nie odpowiada za konstrukcyjne kształtowanie i prawidłowość reprodukowanych dokumentów. Firma BEPA-Torfabrik jest jednak zobowiązana niezwłocznie poinformować Zamawiającego o technicznej niewykonalności dokumentacji, jeżeli będzie ona widoczna.
(3) W szczególności podczas świadczenia usług pracy według wytycznych Zamawiającego wyłącza się odpowiedzialność za naruszenie praw ochronnych osób trzecich. Firma BEPA-Torfabrik nie jest zobowiązana do sprawdzenia praw ochronnych osób trzecich.

6. Warunki płatności

(1) Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie faktury firmy BEPA-Torfabrik są płatne w ciągu 14 dni od daty faktury, netto, bez potrąceń.
(2) W przypadku zwłoki w płatności, firma BEPA-Torfabrik ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 5 % ponad podstawową stopę procentową Niemieckiego Banku Federalnego, a jeżeli Zamawiający nie jest konsumentem, w wysokości 8 % ponad podstawową stopę procentową Niemieckiego Banku Federalnego, przy czym w każdym momencie mogą zostać wykazane wyższe szkody z tytułu zwłoki.
(3) Weksli nie przyjmujemy, natomiast czeki są przyjmowane, jednak do momentu ich realizacji nie stanowią wykonania zobowiązania, z zastrzeżeniem uznania rachunku.
(4) Jeżeli Zamawiający zwleka z płatnością, firma BEPA-Torfabrik może odmówić dalszej realizacji umowy. W przypadku znacznego zagrożenia roszczenia z tytułu płatności, firma BEPA-Torfabrik ma prawo żądać zaliczek lub wystarczającego zabezpieczenia. Jeżeli Zamawiający odmówi wpłaty zaliczki lub zabezpieczenia, firma BEPA-Torfabrik może odstąpić od umowy i wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.
(5) Bez względu na inaczej brzmiące postanowienie Zamawiającego, wpływające płatności zaliczane są na poczet kosztów, następnie odsetek, a na koniec dopiero na poczet roszczenia głównego, a w przypadku wielu roszczeń, w pierwszej kolejności na poczet starszych roszczeń.
(6) W przypadku produkcji pojedynczych sztuk, na zamówienie lub w połączeniu z artykułami innych firm obowiązują następujące warunki płatności: 1/3 sumy zlecenia w momencie zawarcia umowy, 1/3 w momencie zrealizowania i 1/3 według warunków płatności podanych w punkcie 6 (1).

7. Zastrzeżenie własności

(1) Dostarczony towar pozostaje własnością firmy BEPA-Torfabrik do momentu pełnego uregulowania zobowiązań Zamawiającego istniejących w dniu wystawienia faktury.
(2) W przypadku obróbki lub przeróbki zastrzeżonego towaru, firma BEPA-Torfabrik posiada prawo (współ)własności, w wartości udziału towaru zastrzeżonego w rzeczy powstałej na skutek obróbki lub przeróbki. Zbycie towaru zastrzeżonego jest dopuszczalne tylko w zwykłym obrocie handlowym Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający odsprzeda towar zastrzeżony, przenosi on w momencie zbycia roszczenie firmy BEPA-Torfabrik na nabywcę. Zamawiający zobowiąże nabywcę do realizacji obowiązku zapłaty, powstałego na skutek odsprzedaży, bezpośrednio wobec firmy BEPA-Torfabrik. Wyjątki w tym względzie wymagają uprzedniego pisemnego uzgodnienia między firmą BEPA-Torfabrik a Zamawiającym.
(3) Poza tym dysponowanie towarem zastrzeżonym jest niedopuszczalne, w szczególności w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastawu.
(4) W przypadku egzekucji na majątku Zamawiającego, obejmującej towar zastrzeżony, należy niezwłocznie, pisemnie poinformować o tym firmę BEPA-Torfabrik, podając wszystkie konieczne dane (organ dokonujący egzekucji, sygnaturę akt), ewentualnie załączając protokoły z egzekucji.
(5) Świadczenia, które firma BEPA-Torfabrik udostępniła Zamawiającemu, a które nie są częścią świadczenia usług pracy jako takie (np. projekty, rysunki konstrukcyjne, narzędzia etc.), pozostają własnością firmy BEPA-Torfabrik.

8. Miejsce wykonania i właściwość miejscowa sądu

(1) Miejscem wykonania i właściwością miejscowa sądu, także w zakresie płatności czekami i wekslami, jest Hildesheim.
(2) Jeżeli Zamawiający jest przedsiębiorcą, osobą prawną na gruncie prawa publicznego lub stanowi wyodrębniony majątek publiczno-prawny, właściwością miejscową sądu jest siedziba firmy BEPA-Torfabrik

9. Prawo zwrotu: BEPA-Torfabrik udziela prawa do zwrotu w terminie 14 dni.

10. Językiem umowy jest język niemiecki

BEPA-Torfabrik
Postfach 1113
31186 Holle

Stan na 1 listopada 2016r.